BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

Post hier je vragen over belasting, WAO en AOW in Thailand.
Moderators: Chang, Patriot, Broom

Moderator: Loempia

Plaats reactie
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#1 Bericht door Lammert de Haan » dinsdag 20 augustus 2019, 23:20

De afgelopen tijd heb ik enkele keren d.m.v. elders geplaatste reacties aandacht besteed aan het ook in Thailand belasting moeten betalen over een AOW- of WAO-uitkering. Daar kreeg ik vervolgens vragen over per e-mail. Men vindt dit eigenlijk niet juist omdat Nederland daarover al heft. Omdat Nederland met Thailand een Verdrag heeft gesloten ter vermijding van dubbele belasting zou dan Thailand niet bevoegd zijn om hierover ook nog eens belasting te heffen. Op zich is dat eigenlijk ook wel een logische gedachte. De feiten zijn echter toch even wat anders. Hoe dat zit leg ik onderstaand uit.

Inleiding

Aan de ene kant belasten de meeste landen het binnenlandse én het buitenlandse inkomen (het zgn. “wereldinkomen”). Aan de andere kant willen de meeste landen ook alle inkomsten belasten die op hun grondgebied verkregen worden, met inbegrip van de inkomsten van vreemdelingen en niet inwoners. Daardoor dreigt een massale dubbele belasting, minstens van alle inkomsten die “van over de grens” behaald worden. Om dat probleem op te lossen hebben heel veel landen met elkaar verdragen ter vermijding van dubbele belasting afgesloten. Zij spreken daarin af wie van beide de belasting mag heffen en wie van beide dan een vrijstelling of vermindering zal geven.

Mocht je op zekere dag besluiten om als Nederlander vanuit Nederland of Thailand naar Timboektoe in Mali te willen verhuizen, dan doemt zich meteen een groot probleem op: Nederland heeft met Mali geen Verdrag ter vermijding van dubbele belasting gesloten. Het gevolg is dat zowel Nederland als bronland als Mali als woonland jouw vanuit Nederland afkomstige AOW-uitkering, pensioen en lijfrente-uitkering gaan belasten.

Het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting

Nederland heeft weliswaar met Thailand een Verdrag gesloten ter vermijding van dubbele belasting, maar in dit Verdrag wordt met geen woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW- en de WAO-uitkering. Ook ontbreekt een zgn. “restartikel”, waarin dan de bepaling is opgenomen, dat niet in het Verdrag met name genoemde inkomsten, belast mogen worden in het bronland, dan wel (en dat komt het meest voor) in het woonland. Naast Thailand treft je dezelfde situatie ook aan voor wat betreft de met de Filippijnen, Pakistan en Sri Lanka gesloten Verdragen. Voor wat betreft de Filippijnen levert dit echter geen probleem op daar dit land geen inkomstenbelasting heft van buitenlandse inwoners over inkomen waarvan de bron is gelegen buiten de Filippijnen en er dus geen sprake is van dubbele heffing.

Bij het ontbreken van een verdragsbepaling is voor Nederland de nationale wet van toepassing. Dat betekent dat Nederland als bronland de AOW- en WAO-uitkering belast.

Maar wat geldt voor Nederland geldt al evenzeer voor Thailand. Ook de Thaise fiscale wetgeving gaat uit van het belasten van het wereldinkomen van haar ingezetenen. Door het ontbreken van een verdragsbepaling m.b.t. sociale zekerheidsuitkeringen mag ook Thailand als woonland belasting heffen over deze uitkeringen, ook al zijn ze verkregen van over de grens. Je geniet immers geen verdragsbescherming, aangevend welk land bevoegd is om te heffen en welk land daarvoor vrijstelling of vermindering verleend.

Hoe ontwijk je dubbele heffing over je AOW-uitkering?

De Thaise belastingwetgeving gaat voor wat betreft in Thailand wonende buitenlandse belastingplichtigen uit van de zgn. remittance-base. Daarbij worden buitenlandse inkomsten slechts in de inkomstenbelasting betrokken voor zover zij in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk in Thailand worden ingebracht. Lukt het jou om het inbrengen van je AOW-uitkering uit te stellen tot na het verstrijken van het belastingjaar, dan ben je gevrijwaard van de heffing van belasting hierover. Breng dan bijv. in januari de gehele AOW-uitkering van het voorafgaande jaar in een keer in Thailand in. In het volgende jaar herhaal je deze procedure. Al doende betaal je nooit en te nimmer inkomstenbelasting in Thailand over je AOW-uitkering.

Dit kom ik nogal eens tegen bij klanten die naast hun AOW-uitkering ook een behoorlijk pensioen genieten of die hun huis in Nederland met overwaarde hebben verkocht. Dit is dan ook de meest eenvoudige manier om belastingheffing over je AOW-uitkering door Thailand te ontwijken, maar gaat enkel op als je verder over voldoende financiële middelen beschikt.

Welke mogelijkheid biedt het Verdrag om dubbele heffing over je AOW- of WAO-uitkering alsnog te voorkomen?

Nederland heeft met 98 landen een Verdrag ter vermijding van dubbele belasting gesloten. In al deze Verdragen is een bepaling opgenomen t.z.v. onderling overleg. In het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is e.e.a. geregeld in artikel 25 van dit Verdrag, luidend als volgt:

Artikel 25. Regeling voor onderling overleg
1 Indien een inwoner van een van de Staten van oordeel is dat de maatregelen van een van de Staten of van beide Staten voor hem leiden of zullen leiden tot een belastingheffing die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, kan hij, onverminderd de rechtsmiddelen waarin de nationale wetgeving van die Staten voorziet, zijn geval voorleggen aan de bevoegde autoriteit van de Staat waarvan hij inwoner is.
2 Die bevoegde autoriteit tracht, indien het bezwaar hem gegrond voorkomt en indien hij niet zelf in staat is tot een bevredigende oplossing te komen, de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming met de bevoegde autoriteit van de andere Staat te regelen, ten einde een belastingheffing die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, te vermijden.
3 De bevoegde autoriteiten van de Staten trachten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst in onderlinge overeenstemming op te lossen. Zij kunnen ook met elkaar overleg plegen, ten einde dubbele belasting ongedaan te maken in gevallen waarvoor in deze Overeenkomst geen voorziening is getroffen.
4 De bevoegde autoriteiten van de Staten kunnen zich rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen, ten einde een overeenstemming als bedoeld in de voorgaande leden te bereiken.

• Als “bevoegde autoriteit” geldt in beide gevallen de Minister van Financiën of diens vertegenwoordiger.
• Het doel van de door Nederland met Thailand gesloten overeenkomst is het vermijden van dubbele heffing.
• In het Verdrag is geen voorziening getroffen m.b.t. sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW- en de WAO-uitkering. Het ongedaan maken van dubbele belasting m.b.t. deze uitkeringen is bij uitstek een aangelegenheid voor beide bewindslieden (zie het derde lid).

Je kunt niet stellen dat de heffing van belasting t.z.v. een sociale zekerheidsuitkering niet in overeenstemming is met het Verdrag. Het Verdrag bevat daaromtrent immers niets. Lid 1 van artikel 25 is dan ook niet van toepassing. M.a.w.: je hoeft je niet te wenden tot de bevoegde autoriteit van je woonland i.c. de Minister van Financiën van Thailand
Je kunt daarentegen wel stellen dat er sprake is van dubbele belasting t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen omdat in het Verdrag daar geen voorziening voor is getroffen (zie de laatste zin van lid 3). Om de bevoegde autoriteiten te bewegen om hierover met elkaar in overleg te treden zou je dus een van deze autoriteiten kunnen verzoeken om daartoe over te gaan. En dan ligt het voor de hand om een verzoek daartoe te richten tot de Minister van Financiën van Nederland. Doe daarbij een beroep op de laatste volzin van het derde lid van artikel 25 van het Verdrag. Hiermee ontloop je de inschakeling van een Thaise advocaat, met name i.v.m. het taalprobleem en de daaraan verbonden kosten.

Overigens lijkt het mij verstandig om niet als eenling zo’n verzoek te richten aan de Minister van Financiën van Nederland maar om dit te doen als collectief, dus met meerdere belastingplichtigen die ook daadwerkelijk met deze problematiek te maken hebben

Daarnaast lijkt het mij van belang dat de verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van in het buitenland wonende Nederlanders, zoals de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, de Stichting Nederlanders Buiten Nederland en de Stichting Nederlanders Overzee, de krachten bundelen en zich gezamenlijk inzetten om tot een oplossing van dit probleem te komen. Je zou je dus ook (eventueel met meerdere personen) tot een van deze organisaties kunnen richten i.p.v. zelf actie te gaan ondernemen richting het Ministerie/de Minister van Financiën.

Zie daarvoor de volgende contactgegevens:

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland:
secretaris@vbngb.eu

Stichting Nederlanders Buiten Nederland:
info@snbn.n

Stichting Nederlanders Overzee:
www.nederlandersoverzee.com

Ik ben overigens ook bereid om contact met een van genoemde organisaties op te nemen en de belangen van meerdere leden, die ook daadwerkelijk te maken hebben met dubbele belasting over hun AOW- of WAO-uitkering, aldaar aan de orde te stellen of om desnoods zelf contact op te nemen met de Minister van Financiën. Neem daarvoor contact met me op via email: l.haan14@chello.nl.

Als je echter niet kunt aantonen d.m.v. bijvoorbeeld het aangifteformulier PND 91, blz. 1 en 2, dat je ook daadwerkelijk Personal Income Tax hebt betaald over je AOW- of WAO-uitkering, dan heeft het geen zin om contact met me op te nemen.

Zie voor de volledige tekst van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting:
https://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09


Mooier kan ik het niet maken.


DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#2 Bericht door Lammert de Haan » zaterdag 18 januari 2020, 23:17

Op mijn aanbod om actie te ondernemen tegen het dubbel betalen van inkomstenbelasting over een AOW- of WAO-uitkering bij wonen in Thailand is massaal gereageerd. POSTVAK IN van m'n email stond in no time vol met TWEE berichten. Een van hen woont in Nederland en de ander (wonend in Thailand) heeft nog geen AOW-uitkering.

Voor mij betekent dat: geen (onbetaald) werk aan de winkel. Men betaald dus liever 2 x belasting (of pleegt mogelijk liever 1 x belastingfraude).

Ik heb overigens nog wel enkele organisaties, welke de belangen behartigen van buiten Nederland wonende Nederlanders, op de hoogte gesteld van deze problematiek en daarbij een oplossing voorgesteld.

Hierbij sluit ik deze zaak dan ook af en laat het verder over aan genoemde organisaties. Gezien de reeds ontvangen reactie van de adviseur van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) heb ik hier overigens niet veel vertrouwen in
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

stevenl
Expat
Expat
Berichten: 3909
Lid geworden op: vrijdag 29 april 2005, 12:23
Locatie: Rawai en Kata, Phuket
Contacteer:

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#3 Bericht door stevenl » zondag 19 januari 2020, 00:44

Lammert de Haan schreef:
zaterdag 18 januari 2020, 23:17
Op mijn aanbod om actie te ondernemen tegen het dubbel betalen van inkomstenbelasting over een AOW- of WAO-uitkering bij wonen in Thailand is massaal gereageerd. POSTVAK IN van m'n email stond in no time vol met TWEE berichten. Een van hen woont in Nederland en de ander (wonend in Thailand) heeft nog geen AOW-uitkering.

Voor mij betekent dat: geen (onbetaald) werk aan de winkel. Men betaald dus liever 2 x belasting (of pleegt mogelijk liever 1 x belastingfraude).

Ik heb overigens nog wel enkele organisaties, welke de belangen behartigen van buiten Nederland wonende Nederlanders, op de hoogte gesteld van deze problematiek en daarbij een oplossing voorgesteld.

Hierbij sluit ik deze zaak dan ook af en laat het verder over aan genoemde organisaties. Gezien de reeds ontvangen reactie van de adviseur van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) heb ik hier overigens niet veel vertrouwen in
Dank voor je moeite en aanbod Lammert. Zo gauw dit soort zaken voor mij van toepassing is zal ik graag gebruik maken van je diensten, deskundigheid wordt altijd gewaardeerd.

Gebruikersavatar
trangerkuda
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 210
Lid geworden op: dinsdag 30 december 2008, 06:58
Locatie: Trang - Thailand

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#4 Bericht door trangerkuda » zondag 19 januari 2020, 03:49

Beste Lammert,

ik lees jouw berichten altijd met veel interesse (ondanks het feit, dat ik mijzelf nooit verdiept heb in belastingzaken. Toen ik nog in Nederland woonde, liet ik dit soort zaken graag over aan iemand die zich hierin gespecialiseerd had). Jammer dat je zo weinig reacties hebt gekregen op je aanbod, om je in te zetten voor Nederlanders di buiten Nederland wonen en die van mening zijn problemen te hebben met belastingregels ten aanzien van een AOW- of WAO-uitkering.

Ik denk, dat het teleurstellende aantal reacties (mede) veroorzaakt wordt, door het feit, dat de gemiddelde (in het buitenland wonende) Nederlander totaal geen vertrouwen meer heeft in de bereidheid van politici danwel organisaties die pretenderen de belangen van in het buitenland wonende Nederlanders te behardigen.

De praktijk heeft geleerd, dat politici sowieso alleen maar geinteresseerd zijn in hun eigen belangen. En jammer genoeg is in ieder geval mijn conclusie, dat hetzelfde geldt voor de belangenbehartigende organisaties. Ook zij zijn kennelijk voornamelijk bezig vooral hun eigen belangen te behartigen. Een aantal van dit soort organisaties bestaat al vele jaren en sommige van hen hebben een niet onaanzienlijk aantal (betalende) leden. Maar op het gebied van werkelijke belangenbehartiging is het resultaat van hun ´inspanningen´ niet het vermelden waard. Jammer natuurlijk, maar dit blijft niet ongemerkt en hopelijk niet ongestraft.

Leden van dit soort organisaties zouden een ultimatum kunnen stellen. `Zorg voor daadwerkelijke, positieve resultaten binnen bijvoorbeeld 1 jaar´. Indien dit niet gebeurt, dan massaal het lidmaatschap opzeggen`.

Ik wens je verder veel genoegen en succes toe met je inspanningen om mensen met problemen met de belastingdienst te helpen.

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1993
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32
Locatie: Friesland & Thailand

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#5 Bericht door erik-kuijpers » zondag 19 januari 2020, 07:28

Ik vermoed dat het aantal mensen dat in Thailand te maken krijgt met dubbele heffing zo gering is of zelfs nul dat jouw aanbod geen of nauwelijks reacties krijgt, Lammert. Je komt het in de bekende media eigenlijk niet tegen behalve EENTJE dan die vertelde dat een Thaise belastingambtenaar de AOW wilde belasten. Helaas blijft het in internetmedia vaak bij enkele kreten en hoor je nimmer hoe het echt afloopt....

Bij zo geringe vraag treden de zogenaamde hulporganisaties ook niet op; er is dan geen eer mee te behalen.

De mensen met kennis van zaken weten dat het verdrag uit 1975 op de helling gaat en dat dit aspect daar zeker aandacht krijgt; er komt vast een sociale paragraaf in en een restartikel en dan is het probleem opgelost.
Hoe meer je weegt des te lastiger is het je te kidnappen.
Blijf veilig en hou je gewicht op peil!

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#6 Bericht door Lammert de Haan » zondag 19 januari 2020, 21:50

stevenl schreef:
zondag 19 januari 2020, 00:44
Dank voor je moeite en aanbod Lammert. Zo gauw dit soort zaken voor mij van toepassing is zal ik graag gebruik maken van je diensten, deskundigheid wordt altijd gewaardeerd.
Tegen die tijd ben je van harte welkom, Steven.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#7 Bericht door Lammert de Haan » zondag 19 januari 2020, 22:19

erik-kuijpers schreef:
zondag 19 januari 2020, 07:28
Ik vermoed dat het aantal mensen dat in Thailand te maken krijgt met dubbele heffing zo gering is of zelfs nul dat jouw aanbod geen of nauwelijks reacties krijgt, Lammert.

Hier vergis jij je in, Erik. Veel van mijn Thaise klanten zijn nog niet AOW-gerechtigd, maar van de AOW-ers zijn er wel degelijk een aantal die reeds te maken hebben met dubbele belasting.

Ik heb zelfs een paar Thaise klanten die geen aangifte doen voor de PIT omdat ze van een Thaise belastingambtenaar of van hun Thaise belastingadviseur te horen hebben gekregen dat ze ook aangifte moeten doen van hun AOW-uitkering (voor zover zij deze uitkering ook daadwerkelijk in het jaar van genieten daarvan inbrengen in Thailand). En dat is natuurlijk de kop in het zand steken, wat ze duur kan komen te staan! Grapperhaus zou het nog wel eens extra druk kunnen krijgen omdat er in Thailand meer "Van Laarhovens" blijken te wonen. :giggle2:

De bekendheid van het verschijnsel "AOW-uitkering" bij Thaise belastingambtenaren neemt hand over hand toe!

En hou er rekening mee dat de pakkans (met alle gevolgen van dien) t.a.v. het verzwijgen van je AOW-uitkering steeds groter wordt: controles worden verscherpt terwijl de Thaise Belastingdienst opdracht heeft gekregen om te zorgen voor een groei van het aantal belastingplichtigen van 200.000 per jaar.

Nu lijkt een groei van 200.000 t.o.v. 11,265 miljoen inwoners die inkomstenbelasting betalen, niet erg groot, nl. zo’n 1,8%. Maar verlies niet uit het oog dat deze groei voornamelijk te vinden is bij de buitenlandse inwoners van Thailand en niet bij de eigen bevolking.

Je komt het in de bekende media eigenlijk niet tegen behalve EENTJE dan die vertelde dat een Thaise belastingambtenaar de AOW wilde belasten. Helaas blijft het in internetmedia vaak bij enkele kreten en hoor je nimmer hoe het echt afloopt....

Het afgelopen jaar is het betalen van dubbele belasting over een AOW-uitkering en andere sociale zekerheidsuitkeringen zoals een IVA-uitkering diverse malen aan de orde geweest in TB. Maar ook op andere websites kom ik dit probleem wel degelijk tegen.

Onlangs heb ik een Nederlander met plannen om te emigreren naar Thailand eerst via TB en later d.m.v. e-mailberichten uitvoerig geadviseerd t.a.v. dubbele belastingheffing over z’n WIA-uitkering. En dan heb je het niet over kinderachtige bedragen aan (dubbele) belasting! Voor hem zou een overleg tussen de Minister van Financiën met z’n Thaise collega en mits dit tot een goed resultaat leidt, een ware uitkomst zijn.

Maar ook al mocht het Revenue Department hieraan niet willen meewerken, dan nog kan de Minister van Financiën eenzijdig d.m.v. één enkel Beleidsbesluit afzien van het heffen van inkomstenbelasting over sociale zekerheidsuitkeringen bij wonen in Thailand. Dit levert immers geen strijd op met het Verdrag.
Overigens bevatten de met de Filippijnen, Pakistan en Sri Lanka gesloten Verdragen eveneens geen bepaling m.b.t. belastingheffing over sociale zekerheidsuitkeringen en tevens geen restbepaling. Wat geldt voor Thailand zou dan ook moeten gelden voor deze landen, echter met uitzondering van de Filippijnen daar dit land geen belasting heft van buitenlandse ingezetenen over inkomen waarvan de bron is gelegen buiten de Filippijnen en je dus ook geen dubbele belasting betaald. Wat dat betreft is de Filippijnen een waar belastingparadijs voor buitenlandse gepensioneerden!

De mensen met kennis van zaken weten dat het verdrag uit 1975 op de helling gaat en dat dit aspect daar zeker aandacht krijgt; er komt vast een sociale paragraaf in en een restartikel en dan is het probleem opgelost.

De onderhandelingen om te komen tot een nieuw Verdrag met Thailand moeten nog beginnen. Reken er vervolgens maar op dat met deze onderhandelingen, gelet op met name de grote belangen voor Thailand, een behoorlijk aantal jaren gemoeid zal zijn. Vijf jaren of langer zou me niet verbazen.
Een overleg van de Minister van Financiën met z’n Thaise college t.z.v. de dubbele heffing over sociale zekerheidsuitkeringen zou een oplossing kunnen bieden voor de tussenliggende jaren.

Het nieuw te treffen Verdrag zal zeker een bepaling bevatten t.a.v. sociale zekerheidsuitkeringen en waarschijnlijk ook wel een zgn. restartikel.
Eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft Nederland een beleid ingezet om te komen tot het terughalen van het heffingsrecht t.a.v. sociale zekerheidsuitkeringen, (particuliere) pensioenen en lijfrente-uitkeringen. Dit zal dan ook het grootste probleem zijn in de onderhandelingen met Thailand. Gelet op de resultaten in de afgelopen jaren acht ik de kans groot dat Thailand een beperkt heffingsrecht behoudt in die zin, dat, wanneer het totaal aan uit Nederland afkomstig inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt, Thailand het heffingsrecht behoudt. Wordt zo’n grens overschreden, dan keert het volledige heffingsrecht terug naar Nederland.

Gelet op recente nieuwe Verdragen zou deze grens (gelet ook op de voor Thailand geldende woonlandfactor van 0,4) wel eens komen te liggen bij € 10.000 of hooguit € 15.000. Zo’n grens is echter al gauw bereikt, zodat het resultaat zal zijn dat veel in Thailand wonende Nederlanders over hun vanuit Nederland afkomstige inkomen daar ook inkomstenbelasting moeten betalen.

Daarmee is meteen een einde gekomen aan het vraagstuk van dubbele heffing over een sociale zekerheidsuitkering en aan het belasting ontduiken in Thailand (wat nu nog op grote schaal plaatsvindt)!

Een Belastingverdrag heeft immers niet voor niets mede tot doel “het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen”
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1993
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32
Locatie: Friesland & Thailand

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#8 Bericht door erik-kuijpers » zondag 19 januari 2020, 23:05

Tja, dan ken je er duidelijk meer dan ik die kandidaat zijn voor dubbele heffing......

Vijf jaar voor het nieuwe verdrag lijkt me minimaal nodig dus dan zal men zich binnenkort wel komen melden bij je. Een hoop rompslomp!

Maar als ik jouw commentaar lees op het voorstel dat je hebt gedaan vrees ik dat je alleen staat in jouw overleg met het Rijk........ Of hebben de collega's als Mr Joost Heringa, Marty Duyts, en de man die adverteert in Tblog, zich bij je gemeld? Ik denk dat ik het antwoord al weet.......

Van de organisaties hoef je niet veel te verwachten; daar moet het eerst klachten regenen. Ik zag dat Nederlanders Overzee, jou ook bekend, nu bezig is met mensen een inschrijving in NL te adviseren en dan 4+8 te gaan doen. Dat item heb je vast al gelezen hier.

Goed, het is half 12 en ik kruip er in.............
Hoe meer je weegt des te lastiger is het je te kidnappen.
Blijf veilig en hou je gewicht op peil!

Gebruikersavatar
jomel17
Expat
Expat
Berichten: 1182
Lid geworden op: zondag 26 november 2006, 18:13
Locatie: Khon Kaen

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#9 Bericht door jomel17 » maandag 20 januari 2020, 01:58

Als ik jou goed begrijp Lammert, moet ik bij de Thaise belasting dienst alles opgeven wat er op mijn NL rekening binnenkomt en dan aantonen dat het AOW deel daar blijft?
หลงรัก

sjeng
Zeer veel ervaring
Zeer veel ervaring
Berichten: 127
Lid geworden op: vrijdag 01 februari 2008, 16:51

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#10 Bericht door sjeng » maandag 20 januari 2020, 04:06

jomel17 schreef:
maandag 20 januari 2020, 01:58
Als ik jou goed begrijp Lammert, moet ik bij de Thaise belasting dienst alles opgeven wat er op mijn NL rekening binnenkomt en dan aantonen dat het AOW deel daar blijft?
Woon al 12 jaar in Thailand en de enige belasting die ik betaal is btw en wegenbelasting.
Heb in het verleden wel, zoals zovelen onder ons, eens actie ondernomen om een belasting nummer te bekomen maar de Thaise belastingdienst wilde me niet als klant inschrijven.
Heb me hier tenslotte dus maar bij neergelegd.
Jammer dan, :cheesy: leuker kunnen we het niet maken.

Gebruikersavatar
erik-kuijpers
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1993
Lid geworden op: donderdag 11 oktober 2018, 14:32
Locatie: Friesland & Thailand

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#11 Bericht door erik-kuijpers » dinsdag 21 januari 2020, 07:32

Lammert! Je hebt echt magische krachten want wat lees ik vandaag in het Tblog?

De overheid wil in 2020 al met Thailand (en andere landen) gaan onderhandelen over een nieuw belastingverdrag en roept de burgers op om ideetjes en knelpunten aan te brengen. Dus je kunt jouw ei daar kwijt over de dubbele heffing en de sociale paragraaf........

Heb zelfs een adres: Ministerie van Financiën, Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.
Hoe meer je weegt des te lastiger is het je te kidnappen.
Blijf veilig en hou je gewicht op peil!

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#12 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 24 januari 2020, 22:58

erik-kuijpers schreef:
zondag 19 januari 2020, 23:05
Vijf jaar voor het nieuwe verdrag lijkt me minimaal nodig dus dan zal men zich binnenkort wel komen melden bij je. Een hoop rompslomp!

Maar als ik jouw commentaar lees op het voorstel dat je hebt gedaan vrees ik dat je alleen staat in jouw overleg met het Rijk........ Of hebben de collega's als Mr Joost Heringa, Marty Duyts, en de man die adverteert in Tblog, zich bij je gemeld? Ik denk dat ik het antwoord al weet.......

Van de organisaties hoef je niet veel te verwachten; daar moet het eerst klachten regenen.
Vijf jaar lijkt me inderdaad kort. Maar je weet het van mij: in ben en blijf een optimist!

Jij noemt in jouw bericht de naam “mr. Joost Heringa” maar wees nou eens eerlijk: je wilt mr. Joost Heringa toch niet bestempelen als een collega van ons? Ik ga er vooralsnog vanuit dat jij wel beter weet en dat dit min of meer een grapje is. Nadat ik hem enige tijd geleden op z’n nummer heb gezet in Tblog is hij daar ook niet meer verschenen. En dat lijkt mij zeer verstandig!

Wat de door jou genoemde organisaties betreft kan ik je melden dat twee Nederlandse organisaties, welke de belangen behartigen van in het buitenland wonende Nederlanders, bij monde van hun voorzitters zich bij mij hebben gemeld. De één om op hun website te schrijven over belastingonderwerpen m.b.t. Thailand/Zuidoost Azië en de ander om deel te nemen aan hun denktank m.b.t. heffing van loonbelasting en heffingskortingen bij wonen in het buitenland. Er leeft dus wel degelijk iets bij deze organisaties!
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#13 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 24 januari 2020, 23:00

jomel17 schreef:
maandag 20 januari 2020, 01:58
Als ik jou goed begrijp Lammert, moet ik bij de Thaise belasting dienst alles opgeven wat er op mijn NL rekening binnenkomt en dan aantonen dat het AOW deel daar blijft?
Nee, Jommel17. Het gaat er niet om wat op jouw Nederlandse rekening aan inkomen is ontvangen maar om wat jij volgens jouw Thaise bankrekening in Thailand binnenbrengt in het jaar van genieten van dit inkomen en tevens om wat jij in Thailand met jouw bankpas of creditcard van je Nederlandse bankrekeningen opneemt van dit inkomen. Dit laatste is moeilijk te controleren en zal dan ook niet gebeuren. Dat zou nl. alleen kunnen d.m.v. het raadplegen van jouw Nederlandse bankrekeningen naast die van je Thaise bankrekening. Dus enkel in dit geval zijn jouw Nederlandse bankrekeningen van belang en verder niet. Maar of de beambten van een Revenue Office zoveel kennis hebben van de controletechnieken meen ik te moeten betwijfelen. Daarvoor moet je echt hebben doorgeleerd!

Dus in jouw geval zou ik enkel uitgaan van je Thaise bankrekening, waarbij je nog een discussie kunt krijgen of het wel gaat om inkomen, wat je in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk hebt ingebracht in Thailand, of omdat het gaat om een spaarsaldo, wat op 31 december van het voorafgaande jaar al op je Nederlandse bankrekening stond en dus niet als inkomen belast is in Thailand.
Dit laatste geldt bijv. voor wat betreft de over december ontvangen uitkeringen die je pas in januari hebt ingebracht in Thailand.

Daar dit laatste mogelijk van weinig invloed zal zijn op het eindresultaat voor wat betreft de verschuldigde inkomstenbelasting (PIT) zou je zo’n discussie ook achterwege kunnen laten en puur gaan varen op wat jij volgens jouw Thaise bankrekening daadwerkelijk hebt ingebracht in Thailand en dat dus aangeven als in Thailand te belasten inkomen.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruikersavatar
Lammert de Haan
Volwaardig lid
Volwaardig lid
Berichten: 1489
Lid geworden op: maandag 12 januari 2015, 19:59
Locatie: Heerenveen

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#14 Bericht door Lammert de Haan » vrijdag 24 januari 2020, 23:02

erik-kuijpers schreef:
dinsdag 21 januari 2020, 07:32
Lammert! Je hebt echt magische krachten want wat lees ik vandaag in het Tblog?

De overheid wil in 2020 al met Thailand (en andere landen) gaan onderhandelen over een nieuw belastingverdrag en roept de burgers op om ideetjes en knelpunten aan te brengen. Dus je kunt jouw ei daar kwijt over de dubbele heffing en de sociale paragraaf........

Heb zelfs een adres: Ministerie van Financiën, Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.
Ik moet je helaas teleurstellen, Erik: ik beschik niet over magische krachten maar heb wel dezelfde wens t.a.v. Thailand op 19 februari 2019 gelezen op de website van Rijksoverheid. En soms moet je wensen niet in vervulling laten gaan om nog wat te wensen over te houden. Dat rechtvaardigt voor een belangrijk deel het voortbestaan van een overheid: er moet ook voor volgend jaar en de jaren daarop nog wat te wensen zijn. Zo houdt ook een ambtelijk apparaat zichzelf voor een belangrijk deel in stand: wensen hebben en vooral ook ervoor zorgen dan je nog voldoende wensen overhoudt. Je kent nog wel de Fabeltjeskrant en hun slotzin: "Dat zien we morgen dan wel weer"? :giggle:

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... en-in-2019

Elk kwartaal verstrekt de Regering aan de Tweede Kamer een overzicht inzake de voortgang m.b.t. bilaterale verdragen. Elk kwartaal stond het Belastingverdrag met Thailand onder het kopje “in voorbereiding” in plaats van onder het kopje “in uitvoering”. Het zal mij benieuwen hoe e.e.a. in 2020 gaat verlopen. Ook voor 2021 nog een wens overhouden? Ik hou het in de gaten!

Ik zal me overigens niet melden bij het Ministerie van Financiën. Het gemis van een verdragsbepaling t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen en van een restartikel zal zeker, ook zonder mijn inbreng, aan de orde komen in de onderhandelingen met Thailand om te komen tot een nieuw verdrag.

Zoals ik eerder al aangaf ga ik ervan uit dat Nederland de heffing van inkomstenbelasting over particuliere pensioenen en lijfrente-uitkeringen voor het grootste deel terug wil halen naar Nederland. Dit zal zeker van invloed zijn op de doorlooptijd van start van de onderhandelingen tot het zetten van handtekeningen onder een nieuw verdrag.
DISCLAIMER:
Het lezen van mijn berichten kan ernstig hersenletsel veroorzaken. Hiervoor aanvaard ik echter geen enkele aansprakelijkheid.

wanadee
Expat
Expat
Berichten: 3785
Lid geworden op: woensdag 23 december 2015, 03:20
Locatie: Korat

Re: BELASTING BETALEN OVER EEN AOW- OF WAO-UITKERING

#15 Bericht door wanadee » zaterdag 25 januari 2020, 02:16

Ik heb in 2019 alleen mijn bedrijfspensioen maandelijks overgemaakt naar thailand, daar een uitdraai van gemaakt en daar maandag mee naar het belastingkantoor in mijn ampheu gegaan.
Die gaven aan dat het te ingewikkeld voor hen was dat ik beter naar de stad kon gaan naar het grote belastingkantoor. Ook gaven ze aan dat ik nog een document van de bank most hebben over evt rente.

Dus woensdag dat document bij de kasikorn gehaald, eerst wisten ze niet waar ik het Over had dus er moest een manager aan te pas komen om het te regelen. Dat was ook peanuts verder want ik heb verder geen deposito's oid op deze bank.

Met dat formulier en mijn uitdraai van de bank vrijdag naar het grote belastingkantoor, werd keurig geholpen, werd een fiscaal nummer voor me aangemaakt ed en ingevuld hoeveel belasting ik moest betalen.
Dat was ruim 4 muun baht, op mijn opmerking dat ik dat wel wat veel vond zei ze dat ik ook veel binnen kreeg. Dus toen vroeg ik of ze die 190.000 baht er wel had afgetrokken omdat ik ouder dan 65 ben schrok ze een beetje, had ze niet gedaan. Zij was het hoofd van dat groepje dames daar dus verbaasd me zeer en vraag me toch af of ze dat bewust weg gelaten heeft omdat ze dacht dat ik dat wel kon missen. Zij zou er geen voordeel aan hebben want moest later aan de kas betalen met mijn debetcard.
Na herberekening werd het 14.000 baht minder. Ik had thuis ongeveer uitgerekend hoeveel herpt zou zijn dus dat grote verschil viel me op.

Allerlij formulieren meegekregen maar niets in het engels. Ik had zelfs een formulier van de belastingdienst in het engels mee maar daar zetten ze geen stempeltje op. Als ik iets in het engels wilde hebben moet ik naar het hoofd kantoor in de stad, dus maandag daar naar toe. Pffff

Ik ga drie keer in de week zwemmen in de stad dit soort klusjes doe ik altijd na het zwemmen dat kost me het minste tijd.

Heeft iemand trouwens enig idee wat ze doen met de rente of de belasting op rente die je betaalt?

Plaats reactie

Terug naar “Belasting, WAO en AOW”